Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Η αίτηση στο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης http://exoikonomisi.ypen.gr


Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφεριακά Επιχειρησιακά Πρόγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ηπείρου, Ιωνίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία"


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 2. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης (Α΄ ΠΕΑ). Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης. Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από χρηματοπιστωτικό οργανισμό αφού ο ωφελούμενος μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο πέραν του επιδοτούμενου ποσού με ίδια κεφάλαια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 6. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ .Π.Α.) ανά αίτηση.
 • Δεν δύναται να υπερβαίνει τα 250 € /m2 επιφάνειας κύριας χρήσης , όπως προκύπτει από το Ε9.

*Το Πρόγραμμα επιχορηγεί σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, την αμοιβή του συμβούλου έργου και την αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων.

*Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά που εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία έκδοσης του Α΄ΠΕΑ και πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του Β΄ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

*Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή του TAXISnet.
 2. Πλέον πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογία εισοδήματος (Ε1)
 3. Πλέον πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  (Επισημαίνεται ότι στο έντυπο (Ε1) και (Ε9) πρέπει να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου & να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου που τη χρησιμοποιεί)
 4. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας / Αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο – στο οποίο προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
 5. Συμβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων.
 6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη (1η ) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ.
 7. Για Πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, Ορισμός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και εξουσιοδότησή του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν με την έκδοση των παραρτημάτων του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος.

Ο πλήρης οδηγός του προγράμματος είναι δημοσιευμένο στη διαδικτυακή πύλης του ΥΠΕΚΑ και μπορείτε επίσης να τον δείτε εδώ


Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα με τις τιμές μας για κουφώματα αλουμινίου